รับมืออดีตเพื่อชีวิตในปัจจุบัน

มีผู้คนจำนวนมากมายที่ถูกความรู้สึกและความทรงจำจากเรื่องราวในอดีตร้อยรัดเอาไว้ ทำให้ยังต้องย้ำคิดย้ำทำ และคิดคำนึงวนเวียนถึงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้ว และผู้คนเหล่านั้นก็บันดาลให้ความคิดของตนมาตัดสินตัวเองจนไม่สามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น ทั้งที่ความจริงเรื่องราวต่าง ๆ นั้นได้จบลงไปเนิ่นนานแล้ว แต่ตัวและใจของเราเองกลับนำภาพความทรงจำเหล่านั้นมาเปิดฉายดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้การกระทำของตัวเราเองในปัจจุบันถูกกลืนกินโดยอดีตจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป วิธีพาตัวเองให้หลุดพ้นจากอดีตนั้นทำได้อย่างง่าย ๆ เพียงแค่ “ใช้สติ” เพราะสติคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันตนเอง อาจเริ่มต้นด้วยการเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตน เมื่อสามารถใช้สติประคับประคองความคิดทุกลมหายใจเข้าและออกแล้ว ก็จะรู้เท่าทันว่าภาพเหตุการณ์ที่เรามักคิดถึงซ้ำ ๆ มิใช่เรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน “สติ” …