จัดการภาษีฉบับชาวฟรีแลนซ์

การบริหารจัดการด้านการเงินของชาวฟรีแลนซ์ เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและจัดการให้ดี เนื่องจากรายได้ที่ได้รับค่อนข้างไม่แน่นอนในขณะที่รายจ่ายต่อเดือนเกิดขึ้นและมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ชาวฟรีแลนซ์จึงควรที่จะคำนวณรายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนเป็นประจำทุกเดือน อาจทำได้โดยวิธีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ต่อมาก็จะต้องคำนึงถึงรายจ่ายที่ไม่แน่นอน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันอุบัติเหตุ ทั้งยังช่วยป้องกันความสูญเสียในอนาคตอีกด้วย โดยชาวฟรีแลนซ์สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ ชาวฟรีแลนซ์ยังควรที่จะคำนึงถึงเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณโดยควรจะต้องมีให้มากกว่าคนอื่น ๆ ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเสียด้วย ไม่ว่าจะเก็บออมในลักษณะเงินฝากออมทรัพย์ หรือกองทุน หุ้นปันผล ต่าง ๆ ก็ตาม

กฎหลักสำหรับชาวฟรีแลนซ์คือเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะต้องเก็บรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อนำไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และกฎหลักอีกประเด็นหนึ่งคือ หากชาวฟรีแลนซ์ท่านใดมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือชาวฟรีแลนซ์จะต้องรู้ข้อมูลของตนเองให้ดีและแม่นยำที่สุด เมื่อมีข้อมูลแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายอย่างสมดุล และท้ายที่สุดอย่าละเลยมองข้ามเรื่องของภาษีเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ชาวฟรีแลนซ์สามารถบริหารจัดการเงินของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ