ความท้าทายและโอกาสจากวิกฤตโควิด-19

เมื่อวิกฤตการณ์โควิด-19 เข้ามากล้ำกรายโลกมนุษย์ก็ได้สร้างความสูญเสียมากมายให้กับมวลมนุษย์ ซึ่งเราถือว่ามันเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสให้กับมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การปรับตัวของธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่เป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงที่ต้องประคับประครองธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตนี้ให้ได้

บางบริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง และเริ่มมองหาพนักงานที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่เก่งในด้านใดด้านหนึ่ง รวมทั้งการคัดเลือกพนักงานจากผลงาน Work from home ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน นี่เป็นการคัดกรองพนักงานในระดับหนึ่งเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งการลดเงินเดือนลง 30% หรือ 40% ก็ว่ากันไป

ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนออกจากบ้านต้องมีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คิดว่าพกพาแล้วอุ่นใจ รวมทั้งการใช้บริการส่งอาหาร หรือ Delivery ตามแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น GET, Grab, Lineman และ Food panda เป็นต้น

บทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 นี้ พบว่ามี 2 อุตสาหกรรมที่น่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังยุคโควิด-19 คือ เทคโนโลยีดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร เนื่องจากทุกฝ่ายต่างรุกเข้าสู่ตลาดสินค้าออนไลน์มากขึ้น จากการที่คนไทยมีการปรับตัวโดยการใช้จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ซึ่งจากรายงานสำรวจของกรุ๊ปเอ็ม ระบุว่า 52% เริ่มสมัครดู Streaming แบบจ่ายเงิน และ 44% เริ่มสั่งอาหารออนไลน์ (หรือสั่งมากขึ้น) ทั้งนี้การสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 116%

ขณะที่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เนื่องจากประเทศไทยมีแพทย์และพยาบาลที่มีความสามารถ รวมถึงมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งในอนาคตจะต้องเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ การรักษาโรคทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต/ สมาร์ทโฟน โดยจากรายงานสำรวจพบว่าคนไทยเริ่มตระหนักมากขึ้นภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อไวรัสโคโรน่าเป็นโควิด-19 และมีความตื่นตัวหลังจากมีข่าวผู้เสียชีวิตรายแรก

วิกฤตโควิด-19 นี้ทำให้เราเห็นว่า “ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ” แต่หลังวิกฤตินี้บรรเทาลงภาคธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการปรับตัว การสร้างความยืดหยุ่น และการวางแผนสำรองในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจในระยะถัดไป ท่ามกลางแนวโน้มโรคอุบัติใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกต่อไป